Katalog

Reklamace

Výrobky na které se vztahuje právo uplatnění reklamace musí být předány k posouzení ihned po zjištění závady. Musí být čisté a s náležitými doklady a popisem závady případně označeným místem závady.

I. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.A)     Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

1.B)     Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je v případě maloobchodní sítě prodávající Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

II. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO

2.A)     Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů,

2.B)     Ke zboží je přikládán daňový doklad, který zároveň slouží jako záruční list.

III. NÁROKY KUPUJÍCÍHO

3.A)     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy a to zejména ustanoveními § 1914 až § 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až §2174 občanského zákoníku.

3.B)     V případě, že má zboží při převzetí vady, má kupující právo na jejich bezplatné odstranění. Odstranění vady spočívá především v opravě zboží, či výměně vadné součásti zboží. Pokud nelze vadu bez zbytečného odkladu opravit, může kupující požadovat i dodání nové věci (zboží), není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady.

3.C)     Není-li možná oprava, výměna součásti věci (zboží) ani dodání nové věci (zboží), má kupující právo od smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku. Pokud kupující od smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu.

3.D)     Právo na dodání nové věci (zboží), výměnu součásti či odstoupení od smlouvy vzniká také při větším počtu vad, či po opětovném výskytu vady po opravě. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem, používáním v rozporu s návodem, vniknutím cizích látek do zboží, nesprávnou údržbou, v případě poškození vlivem neodvratné události, mechanickým poškozením.

IV. PRÁVO NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE

4.A)     Práva z vadného plnění uplatňuje kupující v provozovně prodávajícího, která je současně sídlem na adrese: Dvorská 217, 503 11 Hradec Králové, a to buď osobně, nebo prostřednictvím přepravní společnosti.

4.B)     Požadavek na opravu věci (zboží), dodání nové věci (zboží), na přiměřenou slevu a odstoupení od smlouvy je třeba uplatňovat pouze u prodávajícího.

V. LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

5.A)     Prodávající vyřizuje reklamace bez zbytečného odkladu a nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím výslovně nedohodne na lhůtě delší.

5.B)     Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující (dle § 607 občanského zákoníku).

5.C)     Nebude-li vada odstraněna včas, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo od smlouvy odstoupit.

5.D)     O výsledek vyřízení reklamace se musí zákazník sám zajímat, v případě, že tak neučiní, musí snášet důsledky, které pro něj z jeho nečinnosti vyplynou.

VI. POSTUP VYŘÍZENÍ REKLAMACE

6.A)     Kupující je povinnen vyplnit reklamační formulář (viz příloha níže).

6.B)     Po vyplnění formuláře kupující zašle reklamované zboží na adresu obchodní společnosti: Dvorská 217, 503 11 Hradec Králové.

6.C)     Reklamované zboží musí mít tyto náležitosti:

  • Musí být zřejmé, jakou vadu má reklamované zboží.
  • Musí být řádně zabalené, aby nedošlo k dalšímu poškození během přepravy vybranou přepravní společností.
  • K reklamovanému zboží musí být přiložen vyplněný reklamační formulář s kopií dokladu o koupi (daňový doklad, faktura).

6.D)     Po přijetí reklamace započne lhůta pro vyřízení v délce 30 dní.

6.E)     Pokud do zákonné lhůty nebude reklamace vyřízena, má kupující právo na odstoupení od smlouvy.

 

Formulář pro uplatnění reklamace:

Formulář pro uplatnění reklamace

Rozumím
###message